top of page

Brežany

Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša

Brežany_edited.jpg

Jedinečnosťou zážitku je, že kultúrne dedičstvo zaznieva v chráme s vizuálnym a duchovným odkazom kultúry byzantskej. Drevené cerkvi regiónov severného Šariša i Zemplína sa síce zachovali až z období ostatných štyroch storočí, ale tradícia ich architektúry a výtvarného vybavenia kontinuálne zotrvala viac ako tisícročie. 

Treba si však povedať, že sakrálny objekt v Brežanoch je v porovnaní so skupinou takýchto stavieb z dreva zachovaných v spomenutých regiónoch, v niektorých stránkach iný - formou architektúry i priestorovým usporiadaním. Je to dvojdielny zrub lode s pravouhlo zakončenou svätyňou a predstavanou vežou, ktorá nie je v dolnej časti zvyčajným tretím priestorom chrámu (pronaos). Na rozdiel od ostatných cerkví, trojdielnych a trojvežových, sú tak iné aj tvary striech - sedlové nad loďou a svätyňou. Pod oknami lode sú ešte pultové striešky chrániace dolné časti stien. Strecha zvonicovej veže je trojstupňová ihlancová. Ojedinelý je aj biely náter škár medzi brvnami zrubových stien, azda pod vplyvom zrubových vidieckych stavieb severných regiónov Spiša i Šariša. 

Cerkev evanjelistu Lukáša postavili roku 1727. Nevedno či už vtedy, alebo pri neskorších úpravách nadobudol spomenutý tvar zrubového gotického rímskokatolíckeho kostola. Svätyňa je zaklenutá drevenou lomenou klenbou, loď plochostropá a predstavaná veža je zo samostatnej tradičnej konštrukcie z dreva - je zvonicou a má tvar štvorbokého ihlanu. Tvoria ju šikmé, dohora sa zbiehajúce stĺpy, ktoré sú navzájom zavetrované dvojitými krížmi obsahujúcimi zvonicovú stolicu. Stĺpy nesú v dolnej časti obiehajúcu širokú pultovú striešku, nad ňou je podlažie kryté doskami a zakončenie tvorí ihlancová strecha so šindľovou krytinou. 

Vnútornému priestoru lode dominuje ikonostas z roku 1733 a v oltárnom priestore za ním vidíme na murovanej menze obraz Korunovania Panny Márie od Františka Ferdynandyho z roku 1782. Do tohto priestoru odložili nateraz (chrám slúži bohoslužbám rímsko-katolíckym) aj časť bočných oltárov z lode – oltár Piety a oltár s ikonou Krista s Knihou života. Návšteva chrámu je aj príležitosťou spoznať tento ikonostas vizuálne, obsahovo i historicky. Rozloženie ikon na ráme zachováva pravdaže záväzné tradičné byzantské usporiadanie a takmer rovnaké je v každej cerkvi, ktorú navštívime. V strede pod ikonou Krista Pantokrátora, je nápis (zaujímavé, že latinkou a v živom jazyku ): „Fundator Cerkvi Svätej i Calej Roboty toj P. Soltys Teodor Demeteri i vospol z manželku Svoju Mariannu. Ano Dni 1733“.

Umeleckým i duchovným zážitkom je aj pohľad na opačnú stranu. Na plnom zábradlí empory („chórušu“) sú na doskách maľby Pašiového cyklu. Jednotlivé výjavy sú sekvenčne dôsledné – od Ježišovej modlitby v Getsemanskej záhrade po Ukladanie Ježišovho tela do hrobu. Štýl malieb i ornamentika deliacich maľovaných stĺpov zodpovedá neskorej renesancii, okolo roku 1630. Môžu pochádzať aj zo staršieho objektu. Je však pravdepodobné, že sú prácou tradičného miestneho maliara až po dokončení tohto chrámu, teda o storočie neskôr na rozdiel od ikonostasu, ktorý ako väčšinu zachovaných, vyhotovila niektorá profesionálna ikonopisecká a stolárska dielňa. Aj tu v Brežanoch to bola zrejme Rybotyčská dielňa, ktorá sa nachádzala v blízkosti Przemyślu a Sanoku.

Peter Kresánek

Autor perokresby: Igor Cvacho

Autor fotiek: Martin Dzurilla

082 41 Brežany

bottom of page